Mensen van de Weg

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.’ (Jesaja 40:3)

Beste lezer,

We zijn deze maand weer op weg naar het Kerstfeest. Al vanaf vier weken tevoren kunnen we er langzamerhand onze aandacht aan gaan geven: Opnieuw overdenken welke bijzondere weg God voor ons gegaan is. Hij, oorsprong van hemel en aarde, van tijd en ruimte, treedt binnen in zijn schepping als schepsel, als mens. En gaat als mens met ons de mensenweg, van geboren worden tot sterven.

Heel vaak gaat het in de Bijbel over een weg die mensen gaan, waarop God, de levende Heer, zich openbaart. Abram is de oer-reiziger. Hij volgt de roepstem, verlaat wat hem bekend is en gaat op pad met God. Al gaande en al fouten makend leert hij God beter kennen. Al gaande krijgt hij de belofte dat hij vader van vele volken zal zijn (dat betekent zijn veranderde naam Abraham). Al gaande moet hij offers brengen, moet hij datgene wat en diegene die hem het dierbaarst is durven loslaten in Gods handen. En ontdekt zo dat God door en door betrouwbaar is, zijn vriend is tot het einde van zijn levensweg.

Ook Jacob gaat een weg, nogal een bochtige weg. Een volmaakt mens, echtgenoot of vader wordt hij niet, toch wordt zijn leven steeds meer een weg met God.

Ook Jozef gaat een weg, een weg van lijden zonder schuld, waarop hij het goede blijft doen. Uiteindelijk mag hij zien dat God die weg gebruikt tot redding van velen, inclusief zijn familie.

Ook Mozes gaat een weg, eerst naar eigen inzicht, later bewust met God, de Aanwezige in de braamstruik, die overál aanwezig is, was en zal zijn. En later gaat hij als reisleider met het hele volk op weg naar het beloofde land.

Ook David gaat een weg met de Heer. Hij weet dat God hem overal zal blijven zien, dat het niet mogelijk is om aan zijn aandacht te ontsnappen, en hij wil dat ook niet. David weet goed dat zijn eigen hart hem op doodlopende wegen kan brengen, maar bidt daarom dat de Eeuwige hem op de eeuwige weg houdt, de weg ten leven. (Ps. 139).

Allemaal zijn het mensen van de Weg.

In de tijd voor Kerst horen we ook weer de bekende woorden van de profeet Jesaja: “Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.”  Dit is waar Johannes de Doper toe oproept. En kort daarna sluit Jezus daarop aan, en maakt het nog duidelijker:”Het Koninkrijk is nu dichtbij gekomen. Bekeer je (dat is: keer om, draai bij, ga nu verder op Gods Weg), en geloof het evangelie. Geloof Mij, vertrouw Mij. Ga op mijn weg. Ik bén die Weg, de Weg ten leven.”

God-met-ons gaat niet alleen met ons de weg van geboren worden tot sterven. Hij gaat veel verder. Hij gaat ons vóór en toont ons de eeuwige weg, de weg van het eeuwig leven met God. Laten we Hem dus van dichtbij volgen, wij mensen van de Weg.

Een gezegende Adventstijd gewenst!

Gabriël Jansen,
pastoraal werker