Privacy statement VEG Weteringkerk

De Stichting Weteringkerk Amsterdam, gevestigd aan Veluwelaan 20, 1079RA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VEG Weteringkerk

Veluwelaan 20

1079RA Amsterdam

e-mail: secretariaat@weteringkerk.nl

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij het bestuur van de stichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Weteringkerk Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de algemene organisatie van de stichting en het realiseren van haar stichtingsdoelen.

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

In de administatrie van de stichting zijn persoonsgegevens geregistreerd in de volgende bronnen:

  • NAW-gegevens en betaalgegevens van huurders en gebruikers van het kerkgebouw.
  • Donateurs van de Stichting (mogelijk in de toekomst, er zijn nu geen donateurs): NAW en betaalgegevens.
  • website: contactgegevens bij opgave via webformulier, bezoek pagina´s met mogelijke cookies.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Weteringkerk Amsterdam verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens worden alleen verstrekt aan:

  • degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan bedoelde activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken;.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Gebruik en beheer van het gebouw;
Ondersteuning van diaconale en missionaire activiteiten waar u bij betrokken bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > Gedurende de duur van het contact met de stichting voor een activiteit/huur/gebruik/ondersteuning door de stichting, of gedurende de tijd dat er financiële verplichtingen tot de stichting bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze website bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Weteringkerk Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@weteringkerk.nl  .

De stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Weteringkerk Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@weteringkerk.nl .