Privacy statement VEG Weteringkerk

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk, gevestigd aan Veluwelaan 20, 1079RA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VEG Weteringkerk

Veluwelaan 20

1079RA Amsterdam

e-mail: secretariaat@weteringkerk.nl

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij de kerkenraad.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de algemene organisatie van de gemeente, de ledenadministratie en vanwege het plaatselijke leven en werken van de kerk.

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

In onze gemeente zijn persoonsgegevens geregistreerd in de volgende bronnen:

 • ledenadministratie
 • financiële administratie
 • maandbladadministratie
 • gemeentegids
 • secretariaat
  • NAW-gegevens van anderszins betrokkenen, zoals die aan kerkenraad en betrokkenen bij het bestuur van de gemeente worden verstrekt.
 • website

In onze ledenadministratie zijn opgenomen :

 • belijdende leden
 • doopleden
 • gastleden
 • vrienden van de gemeente

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die in onze ledenadministratie zijn opgenomen:

 • naam en voornamen, zowel doopnamen als roepnaam;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat;

Alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • Doopdatum; naam van kerkgenootschap en gemeente waar doop werd bediend;
 • Belijdenisdatum; naam van kerkgenootschap en gemeente waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • Kerkelijke inzegening van het huwelijksdatum; naam van kerkgenootschap en gemeente waar de inzegening heeft plaatsgevonden.
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit andere kerkgemeenschap;
 • datum van vertrek of overschrijving naar andere gemeente of overgang naar een andere kerkgemeenschap;
 • datum van overlijden;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst; 

Gegevens worden alleen verstrekt aan:

 • tot onze gemeente behorende personen of begunstigers;
 • de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;
 • degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan bedoelde activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken; 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk) tussen zit. 

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Ekklesia van EFKA-soft voor bijhouden leden- en vriendenbestand;
 • Gegevens kunnen vanuit Ekklesia geëxporteerd worden naar Microsoft Excel voor het produceren van diverse lijsten;
 • Microsoft Word voor het produceren van het maandblad, adresetiketten, uitnodigingen voor speciale bijéénkomsten zoals b.v. gemeentevergaderingen;
 • Microsoft Outlook voor de communicatie via e-mail met leden en anderszins betrokkenen;
 • WordPress voor het onderhouden van de website;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Gedurende de duur van het lidmaatschap.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap of het contact met het betrokken gezinslid is beëindigd, dan wel de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Gegevens met betrekking tot doop, belijdenis, overlijden of uitschrijving worden gearchiveerd met naam en datum.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze website bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@weteringkerk.nl  .

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@weteringkerk.nl .