ANBI-gegevens

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

ANBI-gegevens van de gemeente

Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente ‘Weteringkerk’ te Amsterdam.
RSIN / Fiscaalnummer:  003978187
Websiteadres: www.weteringkerk.nl
Email:  secretariaat@weteringkerk.nl
Postadres en bezoekadres: Veluwelaan 20
Postcode en plaats: 1079 RA Amsterdam

 

De Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk te Amsterdam is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen. Met behoud van zelfstandigheid is zij aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (art. 1 van de statuten).

Grondslag en doel

De gemeente dankt haar bestaan aan de God van Israël, die Jezus Christus aan ons gegeven heeft als enige weg tot behoudenis. Hij heeft zich bekend gemaakt in de Heilige Schrift, de Bijbel, het enige betrouwbare boek waarin Gods heilsgeschiedenis volledig beschreven staat (art. 2 van de statuten).

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twee leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 Beleidsplan

De gemeente geeft haar gemeenteleven vorm met het besef dat het ledenaantal gering is. Toekomstperspectieven liggen in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam-Centrum. Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit de doelstelling van art. 2 van de statuten en zijn gericht op getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie

Het doel van de gemeente is getuige te zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus, en van de komst van het koninkrijk van God.

Zij tracht dit te bereiken door:

  • viering en verkondiging van het Evangelie in woord en sacrament.
  • gestalte geven aan de gemeenschap o.a. door om te zien naar elkaar.
  • godsdienstonderwijs, jeugdwerk, Bijbelstudie.
  • dienst aan Israël.
  • zending, evangelisatie, diaconale arbeid.
  • samenwerking met andere christenen in de buurt die met onze doelstellingen instemmen, en met andere VEG’en in en buiten Nederland (art. 3 van de statuten).

Verslag Activiteiten

In 2018 heeft de gemeente maandelijkse kerkdiensten georganiseerd. Als doordeweekse activiteiten zijn er een maandelijks Weteringgebed en een maandelijkse gespreksgroep geweest, de laatste in samenwerking met de NGK Amsterdam-Centrum. Het pastoraat wordt mede verzorgd door een betaalde pastoraal werker. De gemeente geeft diaconale ondersteuning aan personen en activiteiten in binnen- en buitenland.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de te verwachten ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Het verschil tussen begroting en realisatie valt te verklaren uit de voorgenomen verbouwing, die in 2018 nog niet is gerealiseerd.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

begroting  (€)  rekening (€)
2019 2018
 
baten
 Bijdragen, giften, collecten 2.000 6.399
 Teruggaaf energiebelasting 0 1.682
Verhuur 47.000 46.096
Diaconale baten (collecten, giften) 1.000 7.681
Totaal baten 50.000 61.858
 
lasten
Organisatie eigen gemeente 17.500 24.850
Gebouw/inventaris 15.900 11.951
Gebruik gebouw 18.700 17.408
Diaconale uitgaven 7.000 7.903
Totaal lasten 49.100 62.112
 
Resultaat (baten – lasten) €  900 -/- €  254

 

Voorgenomen bestedingen en toelichting

Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouw en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de instandhouding van het kerkgebouw, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In de komende jaren zal uit het vermogen een verbouwing van het kerkgebouw worden gerealiseerd.