ANBI-gegevens

I Privacy statement
II Anbi-gegevens Stichting Weteringkerk Amsterdam
III Anbi-gegevens VEG Amsterdam (tot 1/9/2019).

I Privacy statement van de Stichting Weteringkerk Amsterdam: zie deze pagina.

II Anbi-gegevens en beleidsplan 2019-2020 van de Stichting Weteringkerk Amsterdam

Algemene gegevens

Naam Stichting Weteringkerk Amsterdam
RSIN / Fiscaalnummer:

KvK-nummer

8602.30.351

75302888

Websiteadres: www.weteringkerk.nl
Email:  secretariaat@weteringkerk.nl
Postadres en bezoekadres: Veluwelaan 20
Postcode en plaats: 1079 RA Amsterdam

Inleiding

De Vrije Evangelische Gemeente “Weteringkerk” Amsterdam heeft in haar algemene ledenvergadering van 2018 besloten om de gemeente op te heffen en het bestuur om te zetten naar een stichting. Het kerkgebouw en bijbehorende financiële middelen gaan over naar de stichting. In juridische zin is er sprake van een taakoverdracht van de Vrije Evangelische gemeente Amsterdam naar de stichting Weteringkerk Amsterdam. Dit om ervoor te zorgen dat het Vrije Evangelische gedachtegoed en het kerkgebouw behouden blijven binnen de gemeente Amsterdam.
De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Amsterdam-Centrum heeft de intentie uitgesproken om elementen van het Vrije Evangelisch kerkelijke leven over te nemen en individuele VEG Amsterdam leden gaan over naar de NGK.

De stichting heeft dan ook tot doel:
a.  het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van het gebouw Weteringkerk;
b.  het beschikbaar stellen van het gebouw Weteringkerk voor kerkdiensten, vieringen,     christelijke bijeenkomsten en missionaire of diaconale projecten;
c.  het ondersteunen van projecten van missionaire of diaconale aard binnen de regio Amsterdam;
d. andere middelen;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Dit alles in lijn met het Vrije Evangelische gedachtegoed, zoals sinds de negentiende eeuw door de VEG Amsterdam uitgedragen.
Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit deze doelstelling  en zijn gericht op getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

Op dit moment zijn er 3 vaste gebruikers van het kerkgebouw, te weten:
– De Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam-Centrum (samen met VEG Amsterdam);
– Beth Yeshua Amsterdam, Messiaans belijdende Joodse Gemeente;
– Korean Presbyterian Church in Amsterdam.
De gebruikers betalen een vergoeding aan de stichting voor exploitatie- en afschrijvingkosten.
Hiervoor is een huurovereenkomst opgemaakt.
De stichting is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de inventaris (dit is inclusief geluidsinstallatie, beamers, orgel en piano).

Diaconale projecten

De stichting ondersteunt diaconale projecten binnen de gemeente Amsterdam. Zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties als het Leger des Heils en Tot Heil des Volks.
Natuurlijke personen worden niet direct door de stichting ondersteund, maar doorverwezen naar een kerkelijke instelling. Zo kan zo nodig ook pastorale zorg verleend worden.
De kerkelijke instelling kan wel ondersteuning vragen bij de stichting voor diaconale zorg.
De NGK neemt de diaconale taken van de VEG over. De benodigde middelen hiervoor worden vooralsnog door de stichting beschikbaar gesteld.

Missionaire projecten
De stichting wil missionaire projecten binnen Amsterdam stimuleren. Als hiervoor verzoeken binnen komen, zullen die getoetst worden aan onze uitgangspunten.
Op dit moment zijn er geen concrete voorstellen.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw is gerealiseerd eind jaren zestig en is dringend aan modernisering toe. Zo is het gebouw nog niet geïsoleerd en zijn met name de toiletten en keuken niet meer van deze tijd. Het gebouw is moeilijk te betreden voor ouderen en de ingang is moeilijk te vinden.
Door een architectenbureau is een advies uitgebracht.
Inmiddels is door de gemeente Amsterdam goedkeuring gegeven voor onze plannen.
Een deel van de verbouwing kan bekostigd worden uit de reservering die reeds door de Vrije Evangelische is gedaan voor onderhoud van het gebouw. Er vinden nog gesprekken plaats met mogelijke subsidieverleners en/of geldverstrekkers.

Wij willen, indien mogelijk, dit jaar (2019) al starten met de verbouwing en zijn hierover in gesprek met diverse aannemers.

(Toekomstig) Gebruik Kerkgebouw

Het gebouw wordt nu hoofdzakelijk in de weekenden gebruikt voor het houden van diensten. Er zijn veel verzoeken voor het gebruik van het gebouw doordeweeks. De stichting wil echter geen commerciële activiteiten ondernemen.

Binnen het bestemmingsplan mag het gebouw gebruikt worden voor sociaal maatschappelijke activiteiten, zoals kinder- en/of ouderenopvang.
Met name ouderenopvang is een activiteit die goed aansluit bij onze doelstelling.
Als stichting zijn we benaderd door diverse instellingen, zoals stadsdeelraad Zuid en Vivium (Torendaal) om te bezien of de kerk geschikt gemaakt kan worden voor dagbesteding voor ouderen en een inloop faciliteit voor ouderen.
Voor het eind van 2019 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Bestuur

Bij de oprichting zijn als bestuursleden benoemd:
* mw. M.R.E. Pronk, voorzitter
*dhr. A. Docter, secretaris, penningmeester
* dhr. T.L. Hettema, bestuurslid
* dhr. T. Faber, bestuurslid
* mw. M.F. Antonides, bestuurslid.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiëel beleid

Door de stichting worden alle kosten betaald voor het gebruik van het gebouw, zoals energiekosten, water, verzekeringen, belastingen en onderhoudskosten gebouw en inventaris. Hiervoor worden de huuropbrengsten gebruikt. Jaarlijks zal worden bezien of de huur moet worden verhoogd. De stichting heeft niet tot doel om vermogen op te bouwen, behalve reserveringen voor onderhoud gebouw en inventaris.
De inkomsten worden verkregen door Huur, Giften, Legaten en mogelijk subsidies..
Bij een positief resultaat zal door het bestuur worden beoordeeld of en welke diaconale en of missionaire projecten ondersteuning kunnen krijgen en voor welk bedrag.
De penningmeester zal jaarlijks verantwoording af leggen over het gevoerde financiële beleid en dit laten toetsen door een onafhankelijke instantie.

Namens het bestuur van de stichting

A.J. Docter
Penningmeester/secretaris

III De ANBI-gegevens van de VEG Amsterdam, geldend tot 1 sep. 2019.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

ANBI-gegevens van de gemeente

Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente ‘Weteringkerk’ te Amsterdam.
RSIN / Fiscaalnummer:  003978187
Websiteadres: www.weteringkerk.nl
Email:  secretariaat@weteringkerk.nl
Postadres en bezoekadres: Veluwelaan 20
Postcode en plaats: 1079 RA Amsterdam

De Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk te Amsterdam is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen. Met behoud van zelfstandigheid is zij aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (art. 1 van de statuten).

Grondslag en doel

De gemeente dankt haar bestaan aan de God van Israël, die Jezus Christus aan ons gegeven heeft als enige weg tot behoudenis. Hij heeft zich bekend gemaakt in de Heilige Schrift, de Bijbel, het enige betrouwbare boek waarin Gods heilsgeschiedenis volledig beschreven staat (art. 2 van de statuten).

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Weteringkerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twee leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 Beleidsplan

De gemeente geeft haar gemeenteleven vorm met het besef dat het ledenaantal gering is. Toekomstperspectieven liggen in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam-Centrum. Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit de doelstelling van art. 2 van de statuten en zijn gericht op getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie

Het doel van de gemeente is getuige te zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus, en van de komst van het koninkrijk van God.

Zij tracht dit te bereiken door:

  • viering en verkondiging van het Evangelie in woord en sacrament.
  • gestalte geven aan de gemeenschap o.a. door om te zien naar elkaar.
  • godsdienstonderwijs, jeugdwerk, Bijbelstudie.
  • dienst aan Israël.
  • zending, evangelisatie, diaconale arbeid.
  • samenwerking met andere christenen in de buurt die met onze doelstellingen instemmen, en met andere VEG’en in en buiten Nederland (art. 3 van de statuten).

Verslag Activiteiten

In 2018 heeft de gemeente maandelijkse kerkdiensten georganiseerd. Als doordeweekse activiteiten zijn er een maandelijks Weteringgebed en een maandelijkse gespreksgroep geweest, de laatste in samenwerking met de NGK Amsterdam-Centrum. Het pastoraat wordt mede verzorgd door een betaalde pastoraal werker. De gemeente geeft diaconale ondersteuning aan personen en activiteiten in binnen- en buitenland.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de te verwachten ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Het verschil tussen begroting en realisatie valt te verklaren uit de voorgenomen verbouwing, die in 2018 nog niet is gerealiseerd.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

begroting  (€)  rekening (€)
2019 2018
 
baten
 Bijdragen, giften, collecten 2.000 6.399
 Teruggaaf energiebelasting 0 1.682
Verhuur 47.000 46.096
Diaconale baten (collecten, giften) 1.000 7.681
Totaal baten 50.000 61.858
 
lasten
Organisatie eigen gemeente 17.500 24.850
Gebouw/inventaris 5.900 11.951
Gebruik gebouw 18.700 17.408
Diaconale uitgaven 7.000 7.903
Totaal lasten 49.100 62.112
 
Resultaat (baten – lasten) €  900 -/- €  254

 

Voorgenomen bestedingen en toelichting

Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouw en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de instandhouding van het kerkgebouw, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In de komende jaren zal uit het vermogen een verbouwing van het kerkgebouw worden gerealiseerd.