ANBI-gegevens

I Privacy statement
II Anbi-gegevens Stichting Weteringkerk Amsterdam
I Privacy statement van de Stichting Weteringkerk Amsterdam: zie deze pagina.

II Anbi-gegevens en beleidsplan 2021 van de Stichting Weteringkerk Amsterdam

Algemene gegevens

NaamStichting Weteringkerk Amsterdam
RSIN / Fiscaalnummer:

 

KvK-nummer

8602.30.351

 

75302888

Websiteadres:www.weteringkerk.nl
Email: secretariaat@weteringkerk.nl
Postadres en bezoekadres:Veluwelaan 20
Postcode en plaats:1079 RA Amsterdam

Inleiding

De Vrije Evangelische Gemeente “Weteringkerk” Amsterdam heeft in haar algemene ledenvergadering van 2018 besloten om de gemeente op te heffen en het bestuur om te zetten naar een stichting. Het kerkgebouw en bijbehorende financiële middelen zijn over gegaan naar de stichting. In juridische zin is er sprake van een taakoverdracht van de Vrije Evangelische gemeente Amsterdam naar de stichting Weteringkerk Amsterdam. Dit om ervoor te zorgen dat het Vrije Evangelische gedachtegoed en het kerkgebouw behouden blijven binnen de gemeente Amsterdam.
De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Amsterdam-Centrum heeft de intentie uitgesproken om elementen van het Vrije Evangelisch kerkelijke leven over te nemen en individuele VEG Amsterdam leden gaan over naar de NGK.

De stichting heeft dan ook tot doel:
a.  het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van het gebouw Weteringkerk;
b.  het beschikbaar stellen van het gebouw Weteringkerk voor kerkdiensten, vieringen,     christelijke bijeenkomsten en missionaire of diaconale projecten;
c.  het ondersteunen van projecten van missionaire of diaconale aard binnen de regio Amsterdam;
d. andere middelen;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Dit alles in lijn met het Vrije Evangelische gedachtegoed, zoals sinds de negentiende eeuw door de VEG Amsterdam uitgedragen.
Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit deze doelstelling  en zijn gericht op getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

Op dit moment zijn er 4 vaste gebruikers van het kerkgebouw, te weten:
– De Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam-Centrum (samen met VEG Amsterdam);
– Beth Yeshua Amsterdam, Messiaans belijdende Joodse Gemeente;
– Korean Presbyterian Church in Amsterdam.
– Dynamo , ouderenwelzijn
De gebruikers betalen een vergoeding aan de stichting voor exploitatie- en afschrijvingkosten.
Hiervoor is een huurovereenkomst opgemaakt.
De stichting is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de inventaris (dit is inclusief geluidsinstallatie, beamers, orgel en piano).

Diaconale projecten

De stichting ondersteunt diaconale projecten binnen de gemeente Amsterdam. Zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties als het Leger des Heils en Tot Heil des Volks.
Natuurlijke personen worden niet direct door de stichting ondersteund, maar doorverwezen naar een kerkelijke instelling. Zo kan zo nodig ook pastorale zorg verleend worden.
De kerkelijke instelling kan wel ondersteuning vragen bij de stichting voor diaconale zorg.
De NGK neemt de diaconale taken van de VEG over. De benodigde middelen hiervoor worden vooralsnog door de stichting beschikbaar gesteld.

Missionaire projecten

De stichting wil missionaire projecten binnen Amsterdam stimuleren. Als hiervoor verzoeken binnen komen, zullen die getoetst worden aan onze uitgangspunten.
Op dit moment zijn er geen concrete voorstellen.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw is gerealiseerd eind jaren zestig en was dringend aan modernisering toe. In 2020 is de benedenverdieping gerenoveerd en is de toegankelijkheid verbeterd. In 2021/22 willen we de 1e verdieping en het dak renoveren en de vervanging van de CV installatie realiseren. Ook hebben we inmiddels, via de gemeente Amsterdam, een advies ontvangen voor energiebesparende maatregelen.

(Toekomstig) Gebruik Kerkgebouw

Er komen steeds meer doordeweekse activiteiten in het gebouw. Op dinsdag en donderdag is er ouderenopvang en op maandag en woensdag een studentenvereniging.

Door corona zijn er in de weekenden minder diensten. Sommige diensten vinden wel plaats onder strikte handhaving van de corona regels.  Er komen veel verzoeken voor het gebruik van het gebouw doordeweeks. Daar waar het maatschappelijke activiteiten betreft geven we daar medewerking aan. De stichting wil echter geen commerciële activiteiten ondernemen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
* mw. M.R.E. Pronk, voorzitter
* dhr. R.W.J. Galjaart, secretaris/penningmeester (per 1-1-2022)
* dhr. T.L. Hettema, bestuurslid
* dhr. T. Faber, bestuurslid
* mw. M.F. Antonides, bestuurslid
* dhr. A.J. Docter, bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiëel beleid

Door de stichting worden alle kosten betaald voor het gebruik van het gebouw, zoals energiekosten, water, verzekeringen, belastingen en onderhoudskosten gebouw en inventaris. Hiervoor worden de huuropbrengsten gebruikt. Jaarlijks zal worden bezien of de huur moet worden verhoogd. De stichting heeft niet tot doel om vermogen op te bouwen, behalve reserveringen voor onderhoud gebouw en inventaris.
De inkomsten worden verkregen door Huur, Giften, Legaten en mogelijk subsidies..
Bij een positief resultaat zal door het bestuur worden beoordeeld of en welke diaconale en of missionaire projecten ondersteuning kunnen krijgen en voor welk bedrag.
De penningmeester zal jaarlijks verantwoording af leggen over het gevoerde financiële beleid en dit laten toetsen door een accountant (samenstellingsverklaring en opmaak jaarrekening).

Jaarrekeningen

Hieronder de link naar de jaarrekeningen, zoals opgesteld door accountantskantoor Silvis & Vos.

Jaarrekening 2020
https://weteringkerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/mei-2021-Jaarrekening-Stichting-WKA-2020-getekend.pdf

Jaarrekening 2021


Namens het bestuur van de stichting

Ralf Galjaart
Penningmeester/secretaris